პროგრამა საშუალებას გაძლევთ დამოუკიდებლად გამოთვალოთ გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა
სასამართლოს გასწვრივ, თქვენი სტატუსის შესაბამისად, დააჭირეთ ტექსტს ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი:
პირველი ინსტანციის სასამართლო
სააპელაციო სასამართლო
საკასაციო სასამართლო
სააპელაციო სასამართლო
ფიზიკური პირი

 წარმოება სააპელაციო საჩივარზე

სააპელაციო საჩივარი არაქონებრივ მოთხოვნაზე


150 ლარი

სააპელაციო საჩივარი ქონებრივ მოთხოვნაზე, რომლის ღირებულება არ აღემატება 2000 ლარს


75 ლარი

თუ თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის ღირებულება აღემატება 2000 ლარს, ისარგებლეთ ქვემოთ მოცემული გამოთვლის ფუნქციით:

სააპელაციო საჩივარი
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში სარჩელის უზრუნველყოფა

განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფაზე, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


25 ლარი

განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფაზე, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

 წარმოება კერძო საჩივარზე

კერძო საჩივარი, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

კერძო საჩივარი, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს

25 ლარი
 

 საქმის წარმოების განახლება

განცხადება ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

განცხადება ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


100 ლარი

განცხადება გადაწყეტილების ბათილად ცნობის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


25 ლარი

განცხადება გადაწყეტილების ბათილად ცნობის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

 არბიტრაჟთან დაკავშირებული საქმეები

განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების ან ცნობისა და აღსრულების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


25 ლარი

განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების ან ცნობისა და აღსრულების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

განცხადება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს

150 ლარი

განცხადება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში


განცხადება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების შესახებ, როდესაც გადაწყვეტილებით მხარისათვის მიკუთვნებული ნივთის ღირებულების დადგენა შეუძლებელია

300 ლარი

სარჩელი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებაზე, როდესაც ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


150 ლარი

სარჩელი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებაზე, როდესაც ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში


სარჩელი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებაზე, როდესაც გადაწყვეტილებით მხარისათვის მიკუთვნებული ნივთის ღირებულების დადგენა შეუძლებელია

300 ლარი


თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თავმჯდომარის ბიურო
I ვერსია. პროგრამის ბოლო განახლების თარიღი (30.12.2010)